Kiti dokumentai

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VEIVIRŽĖNŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEIVIRŽĖNŲ KULTŪROS CENTRO INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS TVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 5 d. Nr. V1-

Veiviržėnai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsnio 3 dalimi:

Tvirtinu: Veiviržėnų kultūros centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką (pridedama).

Direktorė                                                                                                                   Laura Netalimova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   PATVIRTINTA

Veiviržėnų kultūros centro Direktorės

2017-09-05 Įsakymu Nr. V1-

VEIVIRŽĖNŲ KULTŪROS CENTRO INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (toliau – Tvarka) nustato informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje darbo metu taisykles, taip pat darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje taisykles bei mastą.

 1. INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS
 2. BĮ Veiviržėnų kultūros centras atsižvelgiant į darbovietėje einamas pareigas savo nuožiūra darbuotojams suteikia darbo priemones (kompiuterį, mobilųjį telefoną, prieigą prie interneto, elektroninį paštą ir kitą informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangą, tarnybinį automobilį).
 3. Suteiktos darbo priemonės priklauso BĮ Veiviržėnų kultūros centrui ir yra skirtos darbo funkcijoms vykdyti, jeigu individualiai su darbuotoju nesusitarta kitaip2.
 4. Darbuotojams, kurie naudojasi kultūros centro suteiktu elektroniniu paštu, interneto prieiga ir kita informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, griežtai draudžiama:
  • paskelbti BĮ Veiviržėnų kultūros centro konfidencialią informaciją internete, konkurentams ar tretiesiems asmenims, jei tai nėra susiję su darbinių funkcijų vykdymu;
  • naudoti elektroninį paštą ir interneto prieigą asmeniniams, komerciniams tikslams, Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti Veiviržėnų kultūros centro ar kitų asmenų teisėtus interesus;
  • parsisiųsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusią grafinę, garso ir vaizdo medžiagą, žaidimus ir programinę įrangą, siųsti duomenis, kurie yra užkrėsti virusais, turi įvairius kitus programinius kodus, bylas, galinčias sutrikdyti kompiuterinių ar telekomunikacinių įrenginių bei programinės įrangos funkcionavimą ir saugumą;
  • savarankiškai keisti, taisyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninę ir programinę įrangą;
  • perduoti BĮ Veiviržėnų kultūros centruibpriklausančią informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninę ir programinę įrangą tretiesiems asmenims, jei toks perdavimas nėra susijęs su darbinių funkcijų vykdymu ar gali bet kokiu būdu pakenkti Veiviržėnų kultūros centro interesams;
  • diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet kokią neautorizuotą, neteisėtą, autorines teises pažeidžiančią ar asmeninę programinę / kompiuterinę įrangą;
  • naudoti įrangą neteisėtai prieigai prie duomenų ar sistemų, sistemų saugumo tikrinimui, skenavimui, kompiuterinio tinklo srauto duomenų stebėjimui;
  • atlikti kitus su darbo funkcijų vykdymu nesusijusius ar teisės aktams prieštaraujančius veiksmus.
 5. Veiviržėnų kultūros centro darbuotojams naudojant elektroninio pašto ir interneto resursus asmeniniais tikslais, BĮ Veiviržėnų kultūros centras neužtikrina darbuotojų asmeninės informacijos konfidencialumo.
 6. Veiviržėnų kultūros centro darbuotojai naudojantys ir prieinantys prie elektroninio pašto adreso prisijungimo duomenų bei informacijos, nurodomi taip:
Eil. Nr. Elektroninis paštas Darbuotojas turintis prieigą ir galimybę naudotis duomenimis
1. veivirzenu.kulturos.centras@gmail.com Direktorė
2. veivirzenu.kulturos.centras@gmail.com Meno skyriaus vedėja
3. veivirzenu.kulturos.centras@gmail.com Buhalterė
4. veivirzenu.kulturos.centras@gmail.com Renginių organizatorė (Veiviržėnų kultūros centro)
 • STEBĖSENA IR KONTROLĖ DARBO VIETOJE
 1. BĮ Veiviržėnų kultūros centras organizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu būdu vykdomo keitimosi profesine ir tam tikrais atvejais asmenine ar kitokia informacija darbe procesų stebėseną. Organizuodamas stebėseną BĮ Veiviržėnų kultūros centras visais atvejais laikosi šiame ir kituose skyriuose nurodytų principų ir stebėsenos priemones taiko tik tais atvejais, kai iškeltų tikslų kitomis, mažiau darbuotojų privatumą ribojančiomis priemonėmis neįmanoma pasiekti.
 2. Stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tikslai:
  • apsaugoti konfidencialius Veiviržėnų kultūros centro duomenis nuo atskleidimo tretiesiems asmenims;
  • apsaugoti Veiviržėnų kultūros centro klientų ir darbuotojų asmens duomenis nuo neteisėto perdavimo tretiesiems asmenims;
  • apsaugoti Veiviržėnų kultūros centro informacines sistemas nuo įsilaužimų ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų.
  • apsaugoti Veiviržėnų kultūros centro turtą ir užtikrinti asmenų saugumą Veiviržėnų kultūros centro patalpose ar teritorijoje;
  • Apsaugoti Veiviržėnų kultūros centro turtinius interesus ir užtikrinti darbo pareigų laikymąsi.
 3. BĮ Veiviržėnų kultūros centras, siekdamas šiame skyriuje nurodytų tikslų, gali peržiūrėti duomenis apie darbuotojų naršymo istoriją. Šie duomenys nėra nuolatos stebimi, jų peržiūrėjimas vykdomas tik tada, kai kyla pagrįstas įtarimas dėl teisės aktų ar darbo pareigų pažeidimo, ir peržiūrima tik su galimu pažeidimu susiję duomenys. Duomenų peržiūrėjimo procedūroje visais atvejais dalyvauja ir pats darbuotojas, kurio duomenys yra peržiūrimi.
 4. Šia Tvarka darbuotojai iš anksto informuojami, kad BĮ Veiviržėnų kultūros centras gali patikrinti jiems priskirtuose kompiuteriuose įdiegtų komunikacijos programų (pvz. Skype, Viber, WhatsApp) turinį ar kitokį elektroninį susirašinėjimą tiek, kiek tai yra būtina šioje Tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti.
 5. BĮ Veiviržėnų kultūros centras pasilieka teisę be atskiro darbuotojo įspėjimo riboti prieigą prie atskirų interneto svetainių ar programinės įrangos. Nepakankant minėtų priemonių, BĮ Veiviržėnų kultūros centras gali tikrinti, kaip darbuotojas laikosi elektroninio pašto ir interneto resursų naudojimo reikalavimų šioje Tvarkoje nurodytais tikslais, tiriant incidentus, atiduoti darbuotojų naudojamą įrangą tirti tretiesiems asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tokius duomenis gauti.
 6. Esant poreikiui, iš anksto informavus darbuotojus, siekiant šios Tvarkos III skyriaus 2.4 ir 2.5 punktuose numatytų tikslų BĮ Veiviržėnų kultūros centras gali taikyti ir kitokias darbuotojų stebėsenos ir kontrolės priemones.
 7. Siekdamas šiame skyriuje nurodytų tikslų, Veiviržėnų kultūros centras vadovaujasi šiais principais:
  • būtinumas – BĮ Veiviržėnų kultūros centras prieš taikydama šioje Tvarkoje nurodytas darbuotojų kontrolės formas, įsitikina, kad naudojama kontrolės forma yra neišvengiamai būtina nustatytiems tikslams pasiekti.
  • tikslingumas – duomenys renkami nustatytam, aiškiam ir konkrečiam tikslui ir nėra toliau tvarkomi būdu, neatitinkančiu šioje Tvarkoje nurodytų tikslų.
  • skaidrumas – BĮ Veiviržėnų kultūros centras neleidžiamas joks paslėptas vaizdo, elektroninio pašto, naudojimosi internetu ar programomis stebėjimas, išskyrus atvejus, kuriems esant toks stebėjimas leidžiamas pagal įstatymus arba kai pagal įstatymus leidžiami tokie Veiviržėnų kultūros centro veiksmai, siekiant nustatyti pažeidimus darbo vietoje.
  • proporcingumas – asmens duomenys, kurie gaunami vykdant šiame skyriuje nurodytą kontrolę, yra susiję ir nepertekliniai lyginant su nustatytu siekiamu tikslu.
  • tikslumas ir duomenų išsaugojimas – bet kokie duomenys, susiję su darbuotojo kontrole, yra tikslūs, jei reikia, nuolat atnaujinami ir teisėtai saugomi ne ilgiau nei tai būtina.
  • saugumas – BĮ Veiviržėnų kultūros centre yra įdiegtos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės siekiant užtikrinti, kad bet kokie saugomi asmens duomenys būtų saugūs ir apsaugoti nuo išorinio kišimosi.
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ši Tvarka peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus aplinkybėms arba teisės aktams, kurie reglamentuoja šios srities teisinius santykius.
 2. Ši Tvarka yra privaloma visiems BĮ Veiviržėnų kultūros centro darbuotojams (išskyrus techninį personalą). Darbuotojai su šia tvarka bei jos pakeitimais yra supažindinami jiems pasirašant arba elektroninėmis priemonėmis ir įsipareigoja jos laikytis. Šios Tvarkos pažeidimai gali būti laikomi darbo pareigų pažeidimais, už kuriuos gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

_______________________________

BĮ VEIVIRŽĖNŲ KULTŪROS CENTRO INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

Eil. Nr. Supažindinimo data Vardas Pavardė Pareigos Parašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.